CZYM JEST SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

To, co wyróżnia nasze przedsiębiorstwo, to w pełni odpowiedzialne społecznie podejście do rozwiązywania problemów zagrożenia wykluczeniem szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami za pomocą kreatywnych i innowacyjnych metod pracy i rozwoju zawodowego

SILNA STRONA NASZEJ SPÓŁDZIELNI
Łączymy rehabilitację zdrowotną i społeczną, z rozwojem zawodowym. Spółdzielnia promuje integrację wśród ludzi bez względu na płeć, przekonania, w różnym wieku (młodzi, seniorzy), o różnorodnym poziomie wykształcenia, zamożności, niepełnosprawności poprzez aktywizację zawodową i społeczną. Poza działaniami stricte biznesowymi, podejmujemy działania mające na celu łączenie ludzi pełnosprawnych oraz tych z niepełnosprawnościami poprzez różnego rodzaju warsztaty poligraficzne, warsztaty rękodzielnicze, spotkania przy książce, filmie, eventy związane z historią i bieżącymi sprawami naszego regionu. Ponadto pragniemy stworzyć półkę społeczną łączącą artystów niepełnosprawnych z Pomorza Zachodniego.

Spółdzielnia socjalna posiada osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podziel się...